BC PASSIE: INSPIRATORS VOOR KUNST EN LANDSCHAP

Emoties als katalysator voor de beleving van het landschap.

Kunst en landschap in discussie

In Nederland staat het landschap en de rol die kunst in het landschap kan spelen in de belangstelling en volop ter discussie.
Het landschap drukt niet meer de tegenstelling tussen natuur en cultuur uit, maar is opgenomen in een ruimer veld van relaties dat grote mogelijkheden biedt. Het landschap is een uitgestrekt veld dat relaties aangaat met samenleving, milieu en artefacten. De taak van ontwerpers en kunstenaars is tweevoudig. Ze zullen hun werk moeten plaatsen binnen dit uitgestrekte veld en daarnaast moeten ze het landschap zo ordenen dat de uiteenlopende invloeden ervan tot uitdrukking worden gebracht. De strategie-en lopen dan van het scheppen van nieuwe natuur, via anders ervaren naar anders gebruiken van natuur.

Kunst en landschap volgens BC Passie
Wat BC Passie doet is ten dele te vangen doot het bovengenoemde. We zoeken weliswaar naar ontsluiting van het landschap, maar zoeken die bij de mens door het voorbereiden of bewerken van diens zintuigen om het landschap intensiever te ervaren. Beleving heeft betrekking op de wisselwerking tussen fysieke realiteit enerzijds en gedachten, emoties, gevoelens en herrinneringen van mensen anderzijds. We geven vorm aan de emoties die het landschap bij ons losmaakt. Emoties als katalysators voor de beleving van het landschap. het gaat ons niet zozeer om het leesbaar maken van het landschap, maar om het leesbaar maken van de beleving daarvan.

Commmuniceren over beleving
De vorm die we aan onze emoties geven moet mensen kunnen raken en hen met meer passie naar de fysieke realiteit, beeld en landschap, laten kijken. We willen over beleving communiceren. Ons materiaalgebruik hierbij kan wisselend zijn. Soms gebruiken we oermateriaal zoals natuursteen en hout waarin de historie is opgesloten en onvergankelijk wordt bewaard, maar we gebruiken ook beton en staal wanneer dit beter past in de omgeving. Bijna elk materiaal kan gebruikt worden om emoties op te roepen van rust, bezinning en eerbied voor verleden en landschap maar ook van onheil en geheimzinnigheid, vreugde en verdriet.

Daarnaast is ons gebleken dat de vier elementen water, lucht vuur en aarde bruikbare metaforen zijn. Onze installatie in Devon staat helemaal in het teken van de vier elementen. Ook uit publicaties over individuele beleving van de ruimte van mensen, blijkt dat deze elementen hierbij vaak als metafoor worden gebruikt. Water staat symbool voor reiniging, loutering, leven en dood, wedergeboorte en regeneratie. Vuur duidt eveneens op nieuw leven, dood en zuivering maar ook op passie en kennis. Levensbron, vrijheid en de hemel wordt gesymboliseerd door lucht. Aarde tenslotte staat voor veiligheid en gevaar, voor baarmoeder, vruchtbaarheid, ontroering en herdenking.

Het startpunt van onze projecten is onderzoek naar welke emoties bij de beleving van de situatie spelen, voordat we daar een persoonlijke keuze in maken. Bij dit onderzoek volgen we geen vaste methode. Deze kan voor elke situatie anders zijn. Observeren van mens en landschap, veel gesprekken (formeel en informeel) zijn wel vaste onderdelen hiervan. Communiceren over de beleving begint daarmee al voor het realiseren van het kunstwerk.

In de huidige discussie over de toekomst van het landschap en de rol van de kunst daarin, is met name het communiceren over de beleving van de ruimte essentieel.